ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระอุโบถส

ขอเชิญเข้าร่วมปิดโครงการเที่ยววัดทำบุญทอดเทียน ๙

วัดเฉลิมพระเกียรติ วันเสาร์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

 

  • วัดพระครูศรีธีราภรณ์ เจ้าคณะอำเภอภูเรือ             วัดวารีสาร
  • พระครูวีรวุฒิสุนทร รองเจ้าคณะอำเภอภูเรือ        วัดประชาสามัคคี
  • พระครูโพธิธรรมาภิวัฒน์ เจ้าคณะตำบลท่าศาลา          วัดโพธิ์ชัย
  • พระครูวิสุทธิโพธิสาร เจ้าคณะตำบลร่องจิก เขต ๑   วัดโพธิ์สว่าง
  • พระครูวรวุฒิธรรมานันท์ เจ้าคณะตำบลร่องจิก เขต ๑  วัดห้วยน้ำริน
  • พระมหาชูเชิด ติสฺสโร                    เจ้าคณะตำบลหนองบัว          วัดโพนทอง
  • พระครูอรัญธีรธรรม เจ้าคณะตำบลลาดค่าง           วัดป่าบารมีธรรม
  • พระครูอรุณธรรมาภาณ เจ้าคณะตำบลสานตม           วัดอรุณราษฎร์สามัคคี
  • พระครูสุวัฒน์สันติคุณ เจ้าคณะตำบลปลาบ่า            วัดศรีตรัยภูมิ

 

ดังนั้นจึงขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดเทียนพรรษา

หรือร่วมเป็นเจ้าภาพถวายสังฆทาน มีดังนี้

          ผ้าไตร ไตรละ           ๕๐๐  บาท

          เทียนคู่ละ                ๕๐๐  บาท

          หลอดไฟ ชุดละ        ๕๐๐  บาท

          ถังสังฆทานชุดละ      ๕๐๐  บาท

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ พระครูอุดมวรานุวัตร เจ้าอาวาสวัดศรีอุดมวงศ์  โทร.๐๘๙-๘๔๐๔๙๖๘

หรือฟังวิทยุสถานีวิทยุ FM ๑๐๑.๗๕ Mhz. หรือทาง www.loeipbs.net

 

ประวัติเจ้าอาวาส พระครูอุดมวรานุวัตร

ประวัติพระครูอุดมวรานุวัตร
ชาติภูมิ
พระครูอุดมวรานุวัตร นามเดิม นายสมบัติ นามสกุล มูลนา เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๙ ตรงกับจันทรคติ วันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ปี มะแม บิดาชื่อ นายทุย นามสกุล มูลนา มารดาชื่อ นางนุด นามสกุล มูลนา ท่านเกิดที่บ้านเนินตากแดด ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๑๓ คน คือ ท่านเป็นคนน้องสุดท้อง มารดาเสียชีวิตตั้งแต่อายุได้ ๑๑ ปี และบิดาเสียชีวิตเมื่ออายุได้ ๑๙ ปี

การอุปสมบท
ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับการอุปสมบทเมื่ออายุ ๒๐ ปี ณ วัดห้วยบง ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน มีพระครูสังฆวิชัยแพง เป็นพระอุปัชาฌาย์ มีพระครูสมุห์บุญนาค เป็นพระกรรมวาจารย์ มีพระมหาจรูญ เป็นพระอนุสาวนาจารย์
ชาวบ้านมีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาจึงได้กราบอาราธนานิมนต์มาท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีอุดมวงศ์ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

การศึกษา
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (จากการศึกษานอกโรงเรียน )
ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ สอบได้นักธรรมชั้นเอก ณ สำนักเรียนวัดประชาราษฎร์นิมิต ตำบลวังสะพุง
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
งานปกครอง
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าอาวาสวัดศรีอุดมวงศ์
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับแต่งตั้งเป็น รักษาการเจ้าคณะตำบลศรีสงคราม
สมณะศักดิ์
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณะศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎรชั้นเอก
งานเผยแผ่
๑. เปิดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดศรีอุดมวงศ์
๒. ได้จัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดศรีอุดมวงศ์
๓. ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี
๔. ได้จัดตั้งสถานีวิทยุบริการสาธารณะเพื่อพระพุทธศาสนาวัฒนธรรม และสังคม FM ๑๐๑.๗๕ Mhz.
๕. ได้จัดโครงการจูงลูกจูงหลานเข้าวัดทุกวันอาทิตย์ตลอดปีตลอดชาติ
๖. ได้จัดตั้งสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาประจำจังหวัดเลย

คติธรรมประจำใจ
ทำงานเพื่องานมีอุดมการณ์เพื่อพระศาสนา คือ ทำเพื่อให้ ไม่ทำเพื่อเอา

คำอธิษฐาน
ขอเป็นยามเฝ้าพระพุทธศาสนา
ปัจจุบันพระครูอุดมวรานุวัตร เจ้าอาวาสวัดศรีอุดมวงศ์ มีอายุครบ ๕๒ ปี
พรรษา ๓๑ พรรษา