ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระอุโบถส

ประวัติเจ้าอาวาส