Home / ประวัติเจ้าอาวาส

ประวัติเจ้าอาวาส

ประวัติพระครูอุดมวรานุวัตร

ชาติภูมิ
พระครูอุดมวรานุวัตร นามเดิม นายสมบัติ นามสกุล มูลนา เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๙ ตรงกับจันทรคติ วันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ปี มะแม บิดาชื่อ นายทุย นามสกุล มูลนา มารดาชื่อ นางนุด นามสกุล มูลนา ท่านเกิดที่บ้านเนินตากแดด ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๑๓ คน คือ ท่านเป็นคนน้องสุดท้อง มารดาเสียชีวิตตั้งแต่อายุได้ ๑๑ ปี และบิดาเสียชีวิตเมื่ออายุได้ ๑๙ ปี

การอุปสมบท
ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับการอุปสมบทเมื่ออายุ ๒๐ ปี ณ วัดห้วยบง ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน      มีพระครูสังฆวิชัยแพง เป็นพระอุปัชาฌาย์ มีพระครูสมุห์บุญนาค เป็นพระกรรมวาจารย์ มีพระมหาจรูญ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 
ชาวบ้านมีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาจึงได้กราบอาราธนานิมนต์มาท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีอุดมวงศ์ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

การศึกษา
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (จากการศึกษานอกโรงเรียน ) 
ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ สอบได้นักธรรมชั้นเอก ณ สำนักเรียนวัดประชาราษฎร์นิมิต ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

งานปกครอง
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าอาวาสวัดศรีอุดมวงศ์ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับแต่งตั้งเป็น รักษาการเจ้าคณะตำบลศรีสงครามสมณะศักดิ์
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณะศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎรชั้นเอก 

งานเผยแผ่
๑. เปิดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดศรีอุดมวงศ์
๒. ได้จัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดศรีอุดมวงศ์
๓. ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี
๔. ได้จัดตั้งสถานีวิทยุบริการสาธารณะเพื่อพระพุทธศาสนาวัฒนธรรม และสังคม FM ๑๐๑.๗๕ Mhz.
๕. ได้จัดโครงการจูงลูกจูงหลานเข้าวัดทุกวันอาทิตย์ตลอดปีตลอดชาติ
๖. ได้จัดตั้งสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาประจำจังหวัดเลย

คติธรรมประจำใจ
ทำงานเพื่องานมีอุดมการณ์เพื่อพระศาสนา คือ ทำเพื่อให้ ไม่ทำเพื่อเอา

คำอธิษฐาน
ขอเป็นยามเฝ้าพระพุทธศาสนา

ปัจจุบันพระครูอุดมวรานุวัตร เจ้าอาวาสวัดศรีอุดมวงศ์ มีอายุครบ ๕๒ ปี พรรษา ๓๑ พรรษา