Home / ประวัติวัดศรีอุดมวงศ์

ประวัติวัดศรีอุดมวงศ์

      วัด ศรีอุดมวงศ์ ชื่อที่ชาวบ้านเรียก – ชื่อเดิม(ถ้ามี) – ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑๒๐/๑ ถนน มะลิวัลย์ซอย สะพานเก่า บ้าน น้อยนา หมู่ที่ ๑ ตำบล ศรีสงคราม อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย 
การตั้งวัด
๑. กรณีที่เป็นวัดที่ตั้งขึ้นก่อนวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๖ ซึ้งเป็นวัดที่กฏกระทรวงศึกษาธิการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มีผลบังคับใช้ ได้ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. –
ถ้าเป็นวัดตั้งขึ้นหลังวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๖ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อวันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๓                                กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ – เดือน – พ.ศ. –                                                                                                     ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ – เดือน – พ.ศ. – เขตวิสุงคามสีมากว้าง – เมตร, ยาว – เมตร
ที่ดินเฉพาะบริเวณที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๑๐ ไร่, ๑ งาน , ๗๐ ตารางวา โดยมีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็น น. ส. ๓ 
อานาเขต ทิศเหนือยาว ๓ เส้น, ๕ วา, – ศอก
จด ทางหลวงสาธารณประโยชน์และแม่น้ำเลย
ทิศใต้ยาว ๓ เส้น, ๑๕ วา, – ศอก จด แม่น้ำเลย
ทิศตะวันออกยาว ๔ เส้น, ๕ วา, – ศอก
จด โรงเรียนบ้านบุ่งไสล่ – น้อยนา
ทิศตะวันตกยาว ๖ เส้น, ๑๕ วา, – ศอก
จด แม่น้ำเลย
ที่ธรณีสงฆ์ (ไม่รวมกับที่ดินวัดข้างต้นนี้) มี – แปลง รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น – 
จำนวน – ไร่, – งาน, – ตารางวา 
๑. แปลงที่ ๑ ตั้งอยู่ที่ ตำบล – อำเภอ – จังหวัด – 
มีเนื้อที่ จำนวน – ไร่, – งาน, – ตารางวา – มีหนังสือกรรมสิทธิ์ที่ดิน คือ –

ลักษณะที่ตั้งวัดและบริเวณโดยรอบ
มีตะฝั่งแม่น้ำเลย, โรงเรียนประถมศึกษาและทางสาธารณประโยชน์
อาคารเสนาสนะต่างๆ (หากมีจิตรกรรมฝาผนังให้ระบุด้วย) 
มีอุโบสถ กว้าง – เมตร, 
ยาว – เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. – เป็นอาคาร กำ ลังวางศิลาฤกษ์อุโบสถศาลา
ศาลาการเปรียญกว้าง – เมตร, ยาว – เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. –
เป็นอาคาร –
หอสวดมนต์กว้าง ๑๖ เมตร, ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๑
เป็นอาคาร ชั้นเดียว
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง, เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง, ครึ่งตึกครึ่งไม้ – หลัง และตึก – หลัง
วิหารกว้าง – เมตร, ยาว – เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. –
เป็นอาคาร – ศาลาอเนกประสงฆ์กว้าง – เมตร, ยาว – เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. –
เป็นอาคาร -ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน – หลัง, สร้างด้วยคอนกรีต – หลัง, สร้างด้วยไม้ – หลัง
นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆดังนี้ คือ ฌาปนสถาน

ปูชนียวัตถุและโบราณวัตถุ (โดยกล่าวอย่างละเอียด ถึงลักษณะขนาดและปี พ. ศ. ที่สร้างของปูชนียวัตถุ หรือโบราณวัตถุ เช่น หลวงปู่แก้ว ปรางค์สมาธิ) และในปี พ.ศ.๒๕๔๓ ได้สร้างพระพุทธรูป ปรางค์สมาธิ ชื่อ พระพุทธศากยะมุนีศรีสรรเพชร จึงได้ย้ายหลวงปู่แก้ว ปรางค์สมาธิไว้ที่เหมาะสม

การกราบนมัสการหลวงพ่อใหญ่ พระพุทธศากยะมุนีศรีสรรเพชร มีดอกไม้ ธูปเทียน บูชาสักการะ และกล่าวคำถวายสักการะ 
คำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย (ใช้ทั่วไป)
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ ๑ ครั้ง)
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ ๑ ครั้ง)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
สังฆัง นะมามิ (กราบ ๑ ครั้ง)
อิมานิ มะยัง ภันเต ทีปะธูปะปุปผะวะรานิ ระตะนัตตะยัสเสวะ อะภิปูเชมะ อัมหากง ระตะนัตตะยัสสะ ปูชา ทีฆะรัตตัง หิตะสุขาวะหา โหตุ อาสะวักขะยัปปัตติยา
(คำแปล) ข้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหลายผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาธูปเทียนและดอกไม้อันประเสริฐเหล่านี้ แก่พระรัตนตรัย กิริยาที่บูชาแก่พระรัตนตรัยนี้ จงเป็นผลนำมาซึ่งประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน จงเป็นไปเพื่อให้ถึงซึ่งพระนิพพาน เป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะกิเลส เทอญ ฯ (ผู้กล่าวคำถวายไม่ต้องกล่าวว่า “สาธุ”)

การศึกษา ได้มีการเปิดสอน
๑. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอน เมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๔
๒. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เปิดสอน เมื่อ พ. ศ. –
๓. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ เปิดสอน เมื่อ พ. ศ. –
๔. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอน เมื่อ พ. ศ. –
๕. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอน เมื่อ พ. ศ. –
นอกจากนี้มีโรงเรียนประถมศึกษา ตั้งอยู่ในที่ดินวัด เนื้อที่ – ไร่, – งาน, – ตารางวา 
โรงเรียนมัธยมศึกษา เนื้อที่ – ไร่, – งาน, – ตารางวาและ สถานีอนามัย เนื้อที่ – ไร่, – งาน, – ตารางวา หรือกิจกรรมที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนทั่วไป เช่น หอสมุดและที่อ่านหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

มีพระภิกษุจำพรรษาประมาณปีละ ๕ รูปและสามเณร ๕ 
รายนามเจ้าอาวาสตั้งแต่รูปแรกจนถึงปัจจุบัน
รูปที่๑. พระอธิการคำเบ้า – พ. ศ. ๒๕๐๓ ถึง พ. ศ. ๒๕๐๗
รูปที่๒. พระอธิการคำภู – พ. ศ. ๒๕๐๘ ถึง พ. ศ. ๒๕๑๔
รูปที่๓. พระอธิการทองทับ – พ. ศ. ๒๕๑๕ ถึง พ. ศ. ๒๕๑๙
รูปที่๔. พระอธิการจันทร์ดา – พ. ศ. ๒๕๒๐ ถึง พ. ศ. ๒๕๒๗
รูปที่๕. พระอธิการเผย ธมฺมิโก พ. ศ. ๒๕๒๘ ถึง พ. ศ. ๒๕๓๐
รูปที่๖. พระอธิการแก้ว จิตปุญฺโญฺ พ. ศ. ๒๕๓๑ ถึง พ. ศ. ๒๕๓๓
รูปที่๗. พระอธิการมหาวิจิตร โอภาโส พ. ศ. ๒๕๓๔ ถึง พ. ศ. ๒๕๓๕
รูปที่๘. พระอธิการสายรุ้ง อาจารธมฺโม พ. ศ. ๒๕๓๕ ถึง พ. ศ. ๒๕๓๘ 
รูปที่๙. พระครูอุดมวรานุวัตร พ. ศ. ๒๕๓๙ ถึง พ. ศ. ปัจจุบัน

ประวัติความเป็นมาของวัด
(ความเป็นมาของชื่อวัด ผู้สร้าง การสร้างและการบูรณะพัฒนาวัด เหตุการต่างๆที่สำคัญซึ้งเกียวข้องกับวัดตั้งแต่เริ่มสร้างจนถึงปัจจุบัน หากมีการย้ายวัดหรือการเปลี่ยนชื่อให้แจ้ง พ. ศ. ที่ขออนุญาตให้ทราบด้วย)
ได้เริ่มสร้างมาตั้งแต่ พ. ศ. ๒๕๐๐ โดยมีพระอาจารย์คำเบ้าได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการก่อสร้าง สืบต่อกันมาเรื่อยๆโดยไม่มีเหตุการณ์อะไร เหตุการณ์เป็นปกติทุกอย่าง แต่มีความเจริญช้าหน่อยเพราะเป็นหมู่บ้านที่มีคนอาศัยอยู่น้อย

 

 

 

 

ประวัติวัดฉบับนี้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙

ลงชื่อ…………………………………………………………….
(พระครูอุดมวรานุวัตร)
เจ้าอาวาสวัดศรีอุดมวงศ์